Vedtægter

§ 1 Navn & hjemsted

 1. Klubbens navn er: Valhalla 77

 2. Klubben har hjemsted i Københavns Kommune

§ 2 Formål & Organisation

1. Klubbens formål er at fremme paraglidersportens udvikling og trivsel i lokalområdet København / Sjælland. Gennem grund- såvel som videreuddannelse af piloter indenfor alle SafePro Para disciplinerne, herunder udvikling af personlige kompetencer mod elitært plan, ønsker klubben at fremstå som en aktiv og fremmeste repræsentant for sportens udvikling i Danmark.

2. Valhalla 77 er medlem af DHPU, og dermed Dansk Idrætsforbund

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år, da dette er aldersgrænsen for påbegyndelse af skoling til Paraglider certifikat.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt, og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal underskrives af forældre eller værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 4 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

 2. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

 3. Stemmeret har alle stam-medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 5. Generalforsamling afholdes en gang om året i perioden fra d. 1. januar til den 31. marts.

 6. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 4 ugers varsel. Indkaldelse sker via e-mail, og ved opslag på klubbens hjemmeside.

 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 8. Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til Formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 9. Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal. Dette gælder også vedtægtsændringer.

 10. På generalforsamlingen vælges der en formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer.

 11. På generalforsamlingen vælges der kasserer og revisor.

Dagsorden

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Formanden aflægger beretning for året

 3. Kassereren aflægger årsregnskab for året

 4. Valg af Formand, og 4 Bestyrelsesmedlemmer.

 5. Valg af kasserer og revisor

 6. Indkomne forslag

 7. Fastlæggelse af kontingent

 8. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under dette pkt.

Ekstraordinær Generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingens ledelse

 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

 3. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 5 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden.

 2. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

 3. Bestyrelsen består af en formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer, og vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Valgbare til bestyrelsen er alle stam-medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

 4. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov dog minimum én gang årligt.

 5. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med minimum 14 dages varsel.

 6. Bestyrelsesmedlemmerne har i bestyrelsesbeslutninger én stemme hver.

 7. Bestyrelsesbeslutninger kan træffes ved almindeligt flertal.

§ 6 Instruktører

 1. De instruktører og hjælpeinstruktører, der medvirker ved skoling, kan få godtgørelse i forbindelse med deres virke. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af bestyrelsen.

 2. Chefinstruktøren varetager klubbens administrationen af certifikater i henhold til DHPUs regler.

§ 7 Kontingent, skolingsgebyr, økonomi & regnskab

 1. Kontingent fastsættes af Generalforsamlingen

 2. Kontingent betales i tidsrummet fra den 15. november til den 15. december, året før.

 3. Klubbens økonomi varetages af bestyrelsen.

 4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 5. Regnskabet skal underskrives af Kassereren og den eksterne revisor.

 6. Den eksterne revisor skal revidere og godkende regnskabet.

 7. Valhalla Paragliding må ikke stifte gæld.

 8. Såfremt et medlem ikke indbetaler kontingent rettidigt, kan kassereren, efter at have udsendt en rykker til medlemmet med yderligere 14 dages betalingsfrist, vælge at udmelde medlemmet administrativt.

 9. Klubbens midler skal, med undtagelse af en nødvendig kassebeholdning, være anbragt på en konto i klubbens navn i et pengeinstitut eller lignende.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

 1. Klubben tegnes af følgende hver for sig:

  • Formanden i klubben sammen med kassereren i klubben.

  • 3 bestyrelsesmedlemmer i klubben.

 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 3. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Udelukkelse og eksklusion

 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, ved eksempelvis at udvise dårlig ”airmanship”, behandle klubbens ejendom og udstyr på en groft uforsvarlig måde, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 10 Opløsning af klubben

 1. Opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling.

 2. Til dette kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 3. Ved opløsning overgår klubbens aktiver til DHPU.